Dr Katarzyna Kasia

Kierowniczka Katedry Teorii Kultury,
Prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

 

 

 

 

Filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i The Kościuszko Foundation, visiting scholar w Princeton University. Prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książki Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo i in.). Stała współpracowniczka „Kultury liberalnej”, członkini zespołu redakcyjnego „Przeglądu filozoficzno-literackiego”, często komentuje w mediach bieżące wydarzenia polityczne. W Akademii Sztuk Pięknych prowadzi zajęcia z historii filozofii, estetyki i filozofii kultury z ele-mentami antropologii. Pod jej kierunkiem powstało w tej uczelni kilkadziesiąt znakomitych teoretycznych prac dyplomowych i licencjackich.

Tytuł wykładu: ESTETYKA I POLITYKA.
Wrażliwość jako warunek wspólnoty, syntetyczny opis:
Czy istnieje zależność między estetyką i polityką? Jeśli tak, na czym miałaby polegać?
Czy można i wolno stosować kategorie estetyczne do opisu zjawisk i mechanizmów społecznych? Zakładając, że traktujemy estetykę – zgodnie z intencjami Kanta – jako naukę o poznaniu zmysłowym, nie sposób ograniczyć doświadczenia estetycznego do samej tylko sztuki. Trzeba się zastanowić nad relacją między przeżyciem a decyzją polityczną, między tym, co indywidualne, a tym, co tworzy wspólnotę. Kluczowe jest w tym pojęcie wrażliwości, bez której ani osobista emancypacja, ani nawiązanie relacji z innym człowiekiem nie byłoby możliwe.