Prof. Ewa Domańska

Ewa Domańska – profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz visiting professor w Department of Anthropology/Archaeology Center/DLCL, Stanford University. Członek korespondent PAN. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii, nowymi tendencjami w humanistyce i naukach społecznych, a także badaniami ekobójstwa i ludobójstwa oraz studiami martwego ciała. Autorka i redaktorka kilkudziesięciu książek, w tym: Nekros: Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (2017), Ekshumacje polityczne: teoria i praktyka (red. z Alexandrą Staniewską, 2021 – w druku).

Temat: Humanistyka ekologiczna
Wystąpienie ma na celu przedstawienie humanistyki ekologicznej jako przejawu powstawania nie tylko nowego paradygmatu naukowego, lecz także proekologicznej świadomości społecznej. Szczególnie interesujące, ale i kontrowersyjne, są w niej wątki krytyki antropocentryzmu i eurocentryzmu. Warte wskazania jest także wzrastająca rola wiedz lokalnych i tubylczych (indygenicznych) oraz łączenie się humanistyki z przyrodoznawstwem w celu wypracowania strategii radzenia sobie zarówno z naturalnymi, jak i powodowanymi przez człowieka kryzysami i katastrofami (nie tylko ekologicznymi). Czy humanistyka ekologiczna oferuje realistyczne scenariusze przyszłości oraz przebudowy wizji świata i człowieka, czy jedynie życzeniowe utopie współistnienia społeczności ludzi i nie-ludzi, kultury i natury? Czy tworzy wiedzę społecznie użyteczną, czy jedynie kolejne dyskursy będące tematem ożywionych debat akademików?