Aktualności

 

14 stycznia 2022, godz. 18.00, ZOOM
Prof. dr hab. Andrzej Zybała

Andrzej Zybała, prof. SGH, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH. Zajmuje się zagadnieniem polityk publicznych (public policy), zarządzania publicznego, partnerstwa społeczno-ekonomicznego. Redaktor naczelny kwartalnika akademickiego „Studia z Polityki Publicznej”. Ostatnio wydał książki „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce” (2016) oraz „Polityka publiczna w Polsce: kultura, rządzenie, rozwój” (2021). Więcej:
andrzej_zybala (sgh.waw.pl)

Wykład “Jak państwo Polskie poradziło sobie w pandemii“ zostanie poświęcony analizie sukcesów i porażek w działaniach publicznych, które podejmował w Polsce rząd z myślą o ograniczeniu rozprzestrzeniania się coronawirusa  oraz z myślą o ograniczeniu skutków społeczno-ekonomicznych, które on powodował i powoduje.  Omówione zostaną m. in.:

  • główne cechy działań podejmowanych przez rządzących, sposób reagowania na zjawisko pandemii,
  • główne dylematy w podejmowanych działaniach,
  • narzędzia wykorzystywane przy realizacji działań (np. skala lockdown’u, organizacja szczepień, komunikacja ze społeczeństwem, respektowanie ograniczeń),
  • przyczyny wysokiego odsetka zgonów czyli rezultaty uzyskane w działaniach (skala zakarzeń, zgonów, itp.),
  • zarządzanie realizowanymi zadaniami, w tym rozłożenie zadań między różnymi szczeblami władzy (władze centralne- władze lokalne),
  • poziom wykorzystania wiedzy naukowej i eksperckiej w programowaniu/planowaniu działań wobec pandemii,
  • sytuacja w systemie zdrowia i szanse na usprawnienie tego systemu w najbliższej przyszłości,
  • obawy o pogorszenie sytuacji w gospodarce.

Moderator: dr Piotr Olszówka


 

 

10 grudnia, godz. 18.00, spotkanie na ZOOM.

Alternate
IDr hab. Rafał Mostowy początkowo kształcił się w za-kresie fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002-2005) oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim (2005-2007). W 2007 roku rozpoczął on studia dokto-ranckie z biologii ewolucyjnej w temacie ewolucji rozrodu płciowego, a w 2012 wyjechał na staż podoktorski na School of Public Health na Imperial College w Londynie by w grupie Prof. Christophe’a Frasera pracować nad ewolucją horyzontalnego transferu genów w bakteriach gatunku Streptococcus pneumoniae. W 2018 roku dr Mostowy dołączył do Big Data Institute na Uniwersytecie w Oksfordzie, a na początku 2019 roku przeniósł się do Krakowa, aby założyć grupę genomiki mikrobów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dr Mostowy jest również współzałożycielem Fundacji Polonium, organizacji łączącej polskich naukowców na całym świecie, oraz współautorem badania dotyczącego polskiej diaspory naukowej.
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Temat: Jak biologia ewolucyjna pozwala nam walczyć z zarazkami?
Biologia ewolucyjna jest nauką, która opisuje proces zmian kształtujący bioróżnorodność. Pomimo iż często kojarzy się nam z ekologią zwierząt i roślin lub tematami dotyczącymi pochodzenia gatunku człowieka, biologia ewolucyjna ma bardzo praktyczne zastosowanie w zrozumieniu dynamiki chorób zakaźnych i pomaga nam walczyć z chorobotwórczymi patogenami. W tym wykładzie postaram się odświeżyć Państwu kluczowe implikacje teorii ewolucji oraz pokazać, jak myśl ewolucyjna w połączeniu ze współczesną biotechnologią pomaga nam w walce z epidemiami wirusów oraz lekoopornych bakterii.


12 listopada, godz. 18:00
Uniwersytet Humboldtów
, Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Prof. Elżbieta Opiłowska
Instytucja : Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Temat : Współpraca transgraniczna na granicy polsko-niemieckiej w okresie Corona pandemii

 


15.10.2021, goz. 18:00
Temat: Świat, który zachorował. Co nam przeniesie pandemia

Prof. dr Witold Orłowski

Polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki i publicysta. W 1985 ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim i do 1992 pracował na macierzystej uczelni, kształcił się następnie na Uniwersytecie Harvarda. W 1992 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, habilitował się w 1997 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zakresie ekonometrii stosowanej
i makroekonomii.
W latach 1991–1993 pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów,
w latach 1993–1997 w Banku Światowym, w latach 1997–2003 w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk (kolejno jako zastępca dyrektora i dyrektor). W 1992 był jednym z założycieli Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych. Był członkiem Rady Makroekonomicznej, doradcą ekonomicznym wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz doradcą głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego.
W latach 2002–2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. w latach 2003–2016 był dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2006 został głównym doradcą ekonomicznym przedsiębiorstwa PricewaterhouseCoopers. Wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim[4], był też członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2011 Witold Orłowski został powołany na stanowisko specjalnego doradcy Komisji Europejskiej ds. budżetu. Od 2015 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.
W 2016 objął stanowisko rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula, które zajmował do 2019.
Obejmował też funkcje przewodnicząego rady powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie i przewodniczącego kapituły nagrody „Orły Rzeczpospolitej”. W 1998 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów za książkę Droga do Europy. Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz artykułów publicystycznych.

Moderator: dr Piotr Olszówka


17 września
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Instytucja: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Temat: SARS-CoV-2 – wirus, który zmienił nasze życie


 

09.07.2021, godz. 18:00
Prof. dr Michał Bilewicz
polski psycholog społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Był zastępcą przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej
Populizm a mowa nienawiści w społeczeństwie i polityce
Mowa nienawiści jest poważnym problemem współczesnych społeczeństw. Jest ona bezpośrednio związana ze zmieniającym się sposobem używania mediów – wraz z dominacją internetu jako źródła wiedzy o świecie ludzie coraz częściej mają kontakt również z mroczną stroną nieskrępowanej wolności komunikacji, którą internet oferuje. W wystąpieniu zastanowimy się nad tym, czy przeniesienie się naszego życia do internetu musi koniecznie oznaczać narażenie na mowę nienawiści. Podyskutujemy o tym, jak można przeciwdziałać mowie nienawiści w naszym otoczeniu. Będzie to też okazja do przedyskutowania nowych wyników porównawczych badań polsko-niemiecko-brytyjskich porównujących skalę mowy nienawiści w tych państwach.
 
Moderator: dr Piotr Olszówka
https://www.youtube.com/watch?v=sI5U-rpohso
 

 

Piotr Niemczyk. Działacz opozycji demokratycznej i więzień polityczny. Od 1990 do 1993 roku Dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1993-1994 Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa.  W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.  W roku 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za telekomunikację. Od 1998 do 2015 roku (z przerwą w latach 2001-2007) był ekspertem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Obecnie jest redaktorem naczelnym portalu Obywatele.news, wydawcą profilu „Krótki kurs szpiegowania”, publicystą portalu „Smak książki” oraz niezależnym konsultantem oraz wykładowcą akademickim w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji. Autor książek: „Szósta rano. Kto puka. Jak ojczyzna Solidarności zmienia się w państwo policyjne” (2018), „Krótki kurs szpiegowania” (2019), „Pogarda. Dlaczego w Polsce rośnie liczba przestępstw z nienawiści” (2019), współautor/dokumentalista książki Vincenta V. Severskiego „Christine. Powieść o Krystynie Skarbek” (2019).

Temat: Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce?
Opis wykładu: Mowa nienawiści, określenia dyskryminujące i ksenofobiczne, używane w ogólnie dostępnych mediach, a także wygłaszane przez polityków i inne osoby publiczne mają wpływ na bardzo wyraźny wzrost przestępczości. Nie tylko przestępstw z nienawiści. Także pospolitych przestępstw kryminalnych z użyciem przemocy, przemocy domowej i przemocy wobec zwierząt. Pośrednim efektem mowy nienawiści i postaw dyskryminujących jest także terroryzm.Mowa nienawiści jest szczególnie wyraźna, a zarazem szkodliwa, w mediach społecznościowych. Tymczasem można zauważyć skoordynowane akcje tzw. internetowych trolli, których celem jest osiągnięcie pewnego efektu politycznego. Najczęściej te akcje związane są z kampaniami wyborczymi lub innymi kampaniami politycznymi.Szczególnie wyraźnie wpływ nieodpowiedzialnych wypowiedzi i komentarzy można było obserwować w latach 2015-2016 w Wielkiej Brytanii, USA, na Węgrzech i w Polsce. W trzech państwach toczyły się wtedy kampanie wyborcze, a Wlk. Brytanii kampania przed referendum „brexitowym”. We wszystkich tych kampaniach padały określenia ksenofobiczne i dyskryminujące. Zarazem można było zaobserwować wzrost przestępczości z nienawiści, a w dalszej konsekwencji wzrost brutalnej przestępczości wogóle.
Moderator: dr Piotr Olszówka


Dziękujemy wszystkim, którzy cenią nasz projekt i zechcą wesprzeć go finansowo.
Przelewu można dokonać na konto niemieckiego Stowarzyszenia:
Policultura e.V.
Commerzbank
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00


Projekt finansowany ze środków:
PNFN

Pełnomocnika Rządu Federalnego
ds Kultury i Mediów
na podstawie uchwały Bundestagu