Prof. dr Magdalena Marszałek

Magdalena Marszałek – slawistka, od 2011 roku profesorka Uniwersytetu Poczdamskiego, kieruje katedrą literaturo- i kul-turoznawstwa slawistycznego ze szczegól-nym uwzględnieniem polonistyki. Studiowała w Krakowie i w Bochum, pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W latach 2016-2019 współprowadziła międzynarodowy projekt badawczy „Performances of Memory: Testimonial, Reconstructive and Counterfactual Strategies in Literature and Performative Arts of the 20th and 21st Centuries” (DFG/NCN). Autorka monografii o dziennikach Zofii Nałkowskiej oraz wielu prac poświęconych problematyce pamięci i postpamięci w literaturze i sztuce, w tym świadectwu, technikom dokumentarnym oraz geopoetyce. Redaktorka prac wybranych Marii Janion w tłumaczeniu niemieckim (Polen und ihre Vampire, 2014); redaktorka tomów zbiorowych m.in. z obszaru badań nad pamięcią kulturową (Nach dem Vergessen, 2010; Testimoniale Strategien, 2019).

Temat: Świadectwo i wiarygodna komunikacja w czasach populizmu
Społeczna instytucja świadectwa/świadczenia i związane z nią kwestie wiarygodności przekazu, cyrkulacji rzetelnej wiedzy i budowania społecznego zaufania w praktykach komunikacyjnych nabierają szczególnej wagi w obliczu aktualnej populistycznej polityki dezinformacji, wykorzystującej też zdobycze nowych technologii. Wykład wprowadza w filozoficzną i kulturoznawczą dyskusję aktu świadczenia, opartego na wierze w słowo drugiego człowieka, aby pokazać, że populistyczne techniki dezinformacji mają na celu nie tylko (i nie tyle) dystrybucję fałszywych informacji, lecz przede wszystkim erozję samej społecznej instytucji wiarygodnej komunikacji.