prof. dr hab. Piotr Błędowski

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Błędowski
Specjalista z dziedziny gerontologii społecznej (sytuacja życiowa ludzi starych).
Obecnie dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.
W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: polityka społeczna, gerontologia społeczna, problemy społeczne krajów Unii Europejskiej i społeczne aspekty integracji europejskiej, ubóstwo. Od 1999 prowadził w tym zakresie badania: -Polityka społeczna wobec osób starszych w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej- (1999), -Polityka społeczna w warunkach społecznej gospodarki rynkowej-(2000), Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech – problemy i ich rozwiązania (2001). Na zamówienie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji kierował pracami badawczo-naukowymi na temat -Opieka długoterminowa i świadczenia opiekuńcze dla osób starszych – diagnoza i możliwości zaspokojenia potrzeb- wykonywanymi przez SGH. Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych badanym zagadnieniom. Wszedł w skład Zespołu ds. Praw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Prowadził wykłady gościnne na Uniwersytetach w Mainz, Duisburgu, Kolonii, Lipsku oraz na Uniwerystecie w Dalian (Chiny).

Temat:
Polityka senioralna w Polsce w odniesieniu do niemieckiej polityki senioralnej.
Demograficzne starzenie sie ludności jest procesem coraz bardziej zajmującym polityków i naukowców. Konsekwencji tego procesu nie da się jednoznacznie zakwalifikować, bowiem z jednej strony wiążą sie one z większym obciążeniem finansów publicznych, ale z drugiej – znacznie powiększają kapitał społeczny. Niezależnie od obecnego tempa, w jakim w każdym społeczeństwie przybywa osób starszych, konieczne jest podjęcie przez władze publiczne działań nakierowanych nie tylko na dzień dzisiejszy, ale i na odległą nawet przyszłość. Polityka społeczna w Niemczech może się już wykazać wieloma osiągnięciami. W Polsce taka polityka znajduje sie dopiero we wstępnej fazie. Czy możemy uczyć się od siebie nawzajem? Jaka rola przypada w kształtowaniu takiej polityki młodszym pokoleniom?