Prof. dr hab. Renata Ziemińska

Renata Ziemińska jest profesorką filozofii z Uniwer-sytetu Szczecińskiego, autorką niebinarnego modelu cech płciowych,  opublikowała m.in. artykuł „Toward a Nonbinary Model of Gender/Sex Traits” w czasopiśmie „Hypatia” 37/2/2022 (Cambridge University Press)
https://www.cambridge.org/core/journals/hypatia/article/toward-a-nonbinary-model-of-gendersex-traits/992902F472AA1E75305EA1292FE85FD0
Dwie najnowsze książki to „Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci” Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2018
https://ksiegarnia.pwn.pl/Niebinarne-i-wielowarstwowe-pojecie-plci,761069627,p.html
oraz “The History of Skepticism. In Search of Consistency”. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2017. https://www.peterlang.com/document/104849
Są wyrazem dwu ścieżek badawczych: gender studies i badań nad sceptycyzmem.

„Tożsamość płciowa, niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci”
Tożsamość płciową rozumiem jako odczuwaną identyfikację z grupą osób/rolą społeczną. Od innych tożsamości różni się tym, że jest powiązana z możliwą reprodukcją i seksualnością. Niekiedy odczuwana tożsamość nie pasuje do klasyfikacji z perspektywy zewnętrznej. Są tożsamości niebinarne i takie cechy anatomiczne, które nie pasują do binarnego podziału na żeńskie/męskie. Binarne pojęcie płci zakłada, że wszystkich ludzi można podzielić na dwie grupy w sposób rozłączny i wyczerpujący (każdy człowiek należy do jednej z dwu grup i nikt nie należy do obu). Pojęcie to jest wykluczające dla osób niebinarnych i interpłciowych. Reakcją na tę niesprawiedliwość są zmiany prawne na świecie, także w Niemczech, ale nie w Polsce. Buduje się natomiast polski język niebinarny. Ze swej strony opracowałam niebinarny i wielowarstwowy model cech płciowych, aby zaproponować bardziej sprawiedliwe i bardziej adekwatne empirycznie pojęcie płci. Model ten zakłada, że cechy płciowe stanowią warstwowe kontinuum form i mogą się układać w klastry, które nie dają się skonceptualizować w binarny sposób.

Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.