Galeria UTP

Galeria UTP to platforma prezentacji sztuk wizualnych. Powstała z potrzeby budowania
i umacniania więzi międzyludzkich, poprzez wspólne przeżywanie sztuki w jej najrozma- itszych postaciach. Stanowi synergiczny wynik współpracy polskiej Fundacji Pokolenia Pokoleniom oraz niemieckiego Stowarzyszenia Policultura; dwóch organizacji pozarządo- wych, realizujących projekty pożytku publicznego w różnych krajach Unii Europejskiej.
Jest kolejnym etapem naszych działań w zakresie edukacji i kultury, który odwołuje się nie tylko do intelektu naszych słuchaczy, ale także do ich emocji i wyobraźni.
Poznawanie i przeżywanie procesów inności, wzajemnego przenikania wartości, wyraźnie wybija się jako motyw twórczości artystów, zapraszanych do współpracy z Galerią UTP. Są nimi Polacy, którzy żyją i tworzą w różnych krajach EU,  na styku co najmniej dwóch kultur, narodowości oraz wielu języków, doświadczając umownej komplementarności otaczające- go świata. Ci artyści, niczym najczulszy instrument, naturalnie współgrają z rzeczywistością wielu społeczeństw Unii Europejskiej, z jej wielorakością i wielokulturowością, na platformie wspólnego kontemplowania sztuk wizualnych.
Kuratorem Galerii UTP od początku jej działania jest artysta, Bogusław Fleck. Urodzony w Sopocie, absolwent wydziału komunikacji wizualnej oraz  form przemysłowych berlińskiej Hochschule der Künste, od ponad 30 żyje i tworzy w Berlinie grafiki, obrazy olejne i akrylo- we. Dla realizatorów projektu Galerii UTP pełni rolę przewodnika po świecie szczególnej wrażliwości doznań i dokonań innych twórców.Międzynarodowy wymiar projektu Galeria UTP, oraz najwyższa ranga artystyczna prezen- towanych prac, to priorytety organizatorów, którzy do odbiorców docierają poprzez wszel- kie dostępne formy prezentowania sztuki: ekspozycje w galeriach, wernisaże, prezentacje dzieł, performance, dystrybucje informacji o artystach i ich twórczości poprzez media dru- kowane, społecznościowe, website, a zwłaszcza kontakty interpersonalne z ludźmi wrażli- wymi na sztukę. Nasze wernisaże, organizowane regularnie co miesiąc po wykładach na Uniwersytecie Humboldtów, oraz okazjonalnie w różnych galeriach, mają inspirować od- biorców do dalszego zainteresowania się tworczością prezentowanego artysty, oraz sztuką jako językiem komunikacji.

Motto naszych wykładów: “Nie uczymy ani nie pouczamy, pobudzamy do myślenia“, wyznacza kierunki wszelkim aspektom naszej działalności.
Raz w miesiącu po wykładzie prezentować będziemy artystę plastyka, który pokaże słuchaczom swoje prace. Stworzymy możliwość bezpośredniego kontaktu odbiorcy z twórcą, co stanowi szczególną wartość w odbiorze sztuki. Wernisaże będą jedynie sygnałem inspirującym do dalszego zainteresowania się tworczością artysty.