Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

ur. 1946 r., jest  zatrudniony od 1969 r.  w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (dawniej II Klinika Chirurgiczna) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Studia lekarskie odbył w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w latach 1963 – 1969. Doktorat uzyskał w 1975 r. a habilitację w 1987 r. W 1995 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest specjalistą w chirurgii ogólnej (1977 r.), transplantologii klinicznej (2003 r.) i chirurgii onkologicznej (2007 r.). W 2013 r. został europejskim ekspertem w Hepato-Pancreato-Biliary Surgery (FEBS).     Prof. Marek Krawczyk odbył następujące studia za granicą: Klinika Chirurgiczna Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy) – 1978/79; Klinika Chirurgiczna w Mannheim Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy) – 1989/1990; Klinika Chirurgiczna Uniwersytetu w Dundee (Szkocja) – 1991 r. ; Klinika Chirurgiczna Uniwersytetu Cambridge (Anglia) – 1991; Szpitalu Saint Joseph w Charleroi (Belgia) – 1991 r.; Klinika Chirurgiczna w Villejuif (Uniwersytet Paryż, Francja) – 1993/1994 r.; Klinika Chirurgiczna w Strasburgu (Francja) – 1995 r.; Klinika Chirurgii i Transplantacji Wątroby w Bordeaux (Francja) – 1999 r.
Prof. Marek Krawczyk w latach   1996 – 2002 był Prodziekanem, w 2002-2008 Dziekanem I Wydziału Lekarskiego. a latach 2008 – 2016 Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Do głównych zainteresowań naukowych prof. M. Krawczyka należą: patofizjologia zespołu krótkiego jelita; zagadnienia ostrego zapalenia trzustki, problemy zmian ogniskowych w wątrobie; ultrasonografia śródoperacyjna wątroby; chirurgia laparoskopowa; rekonstrukcje dróg żółciowych; przeszczepianie wątroby od dawcy zmarłego; przeszczepianie wątroby od dawcy żywego; nowotwory wątroby i dróg żółciowych; inne nowotwory przewodu pokarmowego.
Prof. Marek Krawczyk  jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk (od 2007r); członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (od 2014 r.), członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 2011 r.).
Prof. Marek Krawczyk jest członkiem honorowym 8 towarzystw naukowych zagranicznych i 5 towarzystw naukowych polskich. W latach 2011- 2013 był Prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich, a w latach 2001–2003 – Prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.  
Prof. Marek Krawczyk jest autorem lub współautorem 529 prac opublikowanych w czaso-pismach, redaktorem lub współredaktorem 69 książek oraz    ponad 760 referatów wygło-szonych kongresach.        
Był promotorem 12 prac doktorskich, opiekunem merytorycznym 8 habilitacji, a 9 jego pracowników uzyskało  tytuł naukowy profesora.                    
Prof. Marek Krawczyk został odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Palm Akademickich przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji i wieloma innymi wyróżnieniami.

Temat wykładu: Nadzieje i niebezpieczeństwa przeszczepiania narządów od żywego dawcy i niektóre problemy etyczne współczesnej chirurgii
Medycyna jest dziedziną ściśle powiązaną z etyką, o czym świadczy choćby Przysięga Hipokratesa składana przez lekarzy po zakończeniu studiów. Współcześnie ogromnie dużo nowych dylematów etycznych występuje w niezwykle dynamicznie  rozwijającej  się medycynie zabiegowej.
Szczególnie kontrowersyjna i trudna etycznie jest transplantologia. Zagadnienia etyczne związane z przeszczepianiem narządów wiążą się z  takimi problemami jak: definicja śmierci, sztuczne podtrzymywanie życia, świadoma zgoda człowieka, zgoda domniemana, czy dostępność do opieki zdrowotnej. Dlatego też transplantologia stała się nową płaszczyzną refleksji etycznej. W wielu krajach Azji czy Afryki skutkuje np. funkcjonowaniem nielegalnego rynku sprzedaży organów do przeszczepienia (np. nerki) wynikającym z biedy żywych dawców i potrzeb bogatych biorców.
Celem wykładu jest także przedstawienie niektórych nowych zagadnień medycyny zabiegowej i związanych z nim problemów etycznych.
Do dziedzin tych należy chirurgia robotowa (ang. robotic surgery). Ten rodzaj chirurgii stawia odrębne pytania etyczne, odmienne od stawianych w  tzw. chirurgii  klasycznej.
Kolejne pytania etyczne generuje coraz popularniejsza medycyna luksusowa,  medycyna na życzenie (ang. desire medicine). Wszakże najważniejszą  jej cechą  jest jej nieterapeutyczny charakter. Medycyna ta nie dąży do ratowania życia ludzkiego, czy też poprawy zdrowia, ale do ulepszania jego form. Pojawia się problem, czy jest to medycyna czy też są to „nieterapeutyczne usługi medyczne”.  
Tak więc te trzy główne zagadnienia: transplantologia, chirurgia robotowa i medycyna na żądanie będą głównymi tematami mojego wykładu.